Mika Silvennoinen 09.01.2020 6 min read

Arcamix 3,33 mobil betongfabrik till Lahtis

Kund: Lujabetoni Oy

Läge: Lahtis, Finland

Projekt: Arcamix -containerkonstruerad betongfabrik, Turbo-Max-värmecontainer och fiberdosering till Lahtis

Leveransinnehåll: Arcamix 3,33 -betongfabrik, 3 x 100 m3 bindemedelssilor och stålbalksram under silorna, 6 x 40 m3 ballastsilor, fibermodul och 12 m värmecontainer med en kallvattenbehållare

Tecwill levererade Arcamix 3,33-betongfabriken till Lujabetoni Oy i Lahtis i oktober 2018. I Lahtis startade byggandet av en förbifartsled och det behövdes en ny mobil betongfabrik för tillverkning av betong. Arcamix-fabriken placerades så att den befintliga fabrikens påfyllningsramp för ballastsilorna kunde utnyttjas, vilket möjliggjorde att både den gamla och den nya fabriken rymdes på tomten. Denna lösning medförde besparingar till följd av att den befintliga påfyllningsrampen kunde utnyttjas och att kostnaderna för fundamentsarbeten minskades.

ARCAMIX BETONIASEMA

Arcamix betongfabrikens blandare är BHS 3,33 dubbelaxelblandare utrustad med ett automatiskt högtryckstvättsystem Walter och en hydraulisk tömningslucka som tilläggsutrustningar. Också alla vågar har utrustats med en snabbtara (testningsanläggning). Fukthalten i ballasten mäts med en optisk givare som mäter den genomsnittliga fukthalten i ballastfraktionerna. Detta medelvärde används i WillControl-programvaran för att reducera satsens vattenmängd. Tack vare den flygande vägningen passerar alla ballaster samma mätgivare. Detta ger en riktigt bra mätperiod för varje ballast och med bara en givare.

Fabrikscontainrarna och -modulerna monterades inom fyra veckor i Lahtis hösten 2018. Modulerna förmonterades och -testades mekaniskt och elektroniskt i Joensuu innan de levererades till Lahtis. Endast fibermatarens skyddsmodul monterades ihop på byggplatsen på grund av sin stora storlek, men de prefabricerade delarna gjorde monteringen lätt. Tack vare goda förberedelser tog idriftsättningen av fabriken bara några dagar. Det var också anmärkningsvärt att redan den första tillverkade betongsatsen var högkvalitativ betong och uppfyllde standarderna. På detta sätt startade också tillverkningen framgångsrikt utan förseningar och samtidigt började hela investeringen omedelbart skapa mervärde

Väl gjorda förberedelser medför alltså besparingar och minskar de eventuella riskerna i samband med produktionsstarten. När en anläggning monteras traditionellt på byggplatsen, är det omöjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta hur lång tid processen och införandet av utrustningen kommer att ta - en dag eller ett par dagar eller till och med veckor. Dessutom kan brådska, dåliga monteringsförhållanden (regn, snöstormar, hetta, kyla, höga eller underjordiska byggplatser, brist på ljus, damm, dålig monteringsergonomi) och felaktiga monteringsmaterial tillsammans leda till monteringsfel och andra ändrade planer. Dessa undantag kan leda till att dokumentationer som elritningar, mekaniska ritningar samt reservdelar inte längre är uppdaterade. Dessutom orsakar undantag förseningar i produktionsstarten eller i efterföljande underhålls- och reparationsarbeten.

 

Kuitubetoni

Arcamix-betongfabriken tillverkar betong av hög kvalitet. Det uppnås t.ex. med WillControl-styrsystemet som kan tillämpa den matematiska modellen som är inbyggd i varje doseringsanläggning och som därmed kan förbättra doseringsnoggrannheten utan att förlora produktionskapacitet. Denna modell minskar variationen i betonghållfasthet, vilket minskar behovet av extra cement i betongen. En låg standardavvikelse i betongens produktionsprocess kommer också att minska antalet eventuella reklamationer från slutkunder. Eftersom antalet kvalitetsfel minskar, minskar också underhålls- och reparationskostnader för slutprodukten. På det här sättet förbättrar WillControl-styrsystemet och Tecwill doseringsanläggningar tillsammans produktionens lönsamhet. Också korrekt dimensionerade Arcamix Tecwill utrustningar och rätt storlek på motorer minskar kvalitetsvariationen och sparar el.

Tecwill Arcamix-fabriken levereras med ett underhållsprogram. Genom att följa underhållsanvisningarna kan du hålla underhållskostnaderna på en rimlig nivå. Byte av defekta eller slitna delar vid rätt tidpunkt kan också medföra betydande besparingar när driftstopp, felsökning och reparationer minskar. Därmed minskar också produktionsförluster. Leveransen inkluderar också LinkOne-reservdelsboken (PDF/webbsida) som underlättar beställningen av reserv- och slitdelar..

I Lahtis-byggprojektet ville Lujabetoni Oy säkerställa en säker och stabil produktion av högkvalitativ färdig- och fiberbetong året runt. Genom att välja Tecwill Arcamix betongfabriken garanterades också enkelt underhåll. Dessutom är eventuella utbyggnader av styrsystemet, elsystemet och det mekaniska systemet enklare att genomföra i framtiden. Det är också enkelt att flytta fabriken och montera om den tack vare de modulära strukturerna och snabbanslutningslösningarna mellan dem.

Arcamix 3,33-betongfabriken tillverkar färdig- och fiberbetong för Lujabetoni Oy:s kunders krav.

avatar

Mika Silvennoinen

Service and Sales Director, Finland

+358 10 830 2936