Mika Silvennoinen 25.11.2018 8 min read

Nytt modernt styrsystem för elementfabrikens betongfabrik i Tavastehus

Kund:            Lujabetoni Oy

Läge:            Tavastehus (Kantola), Finland

Projekt:        Modernisering av styrsystemet för elementfabrikens betongfabrik i Tavastehus                        Kantola, Finland

Leveransen omfattade två WillControl-styrsystem (produktionslinje 1 och produktionslinje 2), två datorer och skärmar, två nya logikprogram, två uppsättningar vägförstärkare och utrustning för modernisering av automationsskåpet.

Tecwill levererade två stycken WillControl styrsystem med tilläggsutrustning till Lujabetoni Oy:s elementfabriks betongfabrik i Tavastehus i januari 2018. De befintliga logikprogrammen, vägförstärkarna, alla programmen samt in- och utgångskorten ersattes med nya.


Kort installationstid tack vare noggrann förprövning

Installationen och igångsättningen av all styrutrustning och alla program genomfördes inom bara fyra dagar under den första veckan i januari 2018. Detta var möjligt, eftersom systemet och programmen simulerades och testades i förväg på Tecwill-fabriken innan installationsarbetena i Tavastehus startades.


Moderna vågförstärkare möjliggör snabb igångsättning

Vägförstärkarna valdes med hänsyn till att kalibreringsvärden av den befintliga logiken kunde utnyttjas direkt i de nya vägförstärkarna. Detta påskyndade avsevärt uppstarten av produktionslinjerna, eftersom det inte var nödvändigt att förkalibrera de nya vågarna separat, utan det räckte med tareringskontroll. De nya vågförstärkarna är helt digitala, vilket förutom ovan nämnda fördelar gör det enkelt att byta ut enheter. En vägförstärkare kan ersättas med en ny utan någon besvärlig kalibrering med vikter eller en hydraulisk press.

Förinstallationen och den omfattande förtestningen av programmen gjorde det möjligt att produktionen började redan två dagar efter installationens slut – betong producerades redan första dagen i andra veckan! Tidsplanen var verkligen utmanande därför att fabriken har två separata produktionslinjer som båda har sina egna styrsystem med standardutrustning.


Eventuell störning kommer inte att stoppa hela fabriken

Projektet hade sina utmaningar.

På den första produktionslinjen transporteras betongen till elementfabriken med en massavagn och den andra linjen är utrustad med ett lyftsystem för ballast. Båda linjerna har 4-5 vågar och sina egna styrlogiker som kommunicerar med varandra när det gäller  användning av material i de gemensamma siloerna.

Det finns två logiker - om en linje stannar eller om det uppstår en störning, kommer det inte att stoppa produktionen av hela fabriken.

De nya systemen var dessutom tvungna att överföra alla material- och receptuppgifter från ett separat program som krävde sitt eget överföringsprogram.


Goda förberedelser förhindrar produktionsförluster 

Goda förberedelser förhindrar avbrott i produktionsprocessen -de är ju är en hög risk vid renovering av ett befintligt system. Normalt stoppas den fungerande produktionsprocessen och startas om när systemet har ersatts med nytt.

I de flesta fall har produktionsprocessen inte kunnat testas i förväg, varför testningen av programmen måste genomföras på plats. Och i början av ersättningsprojektet är det inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt bedöma hur länge processen kommer att ta -en dag, ett par dagar eller flera veckor? 

Den goda nyheten är att WillControl-systemet och alla processer kan testas i förväg på Tecwill-fabriken, vilket innebär att i uppstartsfasen kan personalen koncentrera sig på den verkliga installationen av utrustning och utbildning av kunden.

Processvirtualiseringen som används för testningen har utvecklats av Tecwill Oy.

Tecwill förverkligade Lujabetoni Oy:s önskemål: ett system för säker och stabil produktion av högkvalitativ element- och färdigbetong och möjligheten att enkelt utöka service- och underhållssystemet samt styr- och elsystemet i framtiden.


Noggrann vägning och precision sparar cement och minskar antalet kundreklamationer 

WillControl styrsystemet kan utnyttja den matematiska modellen som är byggd för varje doseringsanordning och därigenom uppnå högre precision av doseringen utan att förlora produktionskapaciteten. Förbättring av doseringsprecisionen minskar variationen i betonghållfasthet vilket minskar behovet av extra cement i betongen. En låg standardavvikelse i betongens produktionsprocess kommer också att minska antalet reklamationer från slutkunder. Eftersom antalet kvalitetsfel minskar, minskar också underhållsbehovet av slutprodukten och reparationskostnader. På det här sättet förbättrar WillControl-styrsystemet lönsamheten.

För att hålla service- och underhållskostnaderna på en låg nivå rekommenderas att man minimerar antalet gamla styranordningar, eftersom de kan orsaka störningar. Alla delar av styrsystemet och elsystemet som inte förnyas i moderniseringsprocessen kan senare orsaka skador. De kan orsaka produktionsavbrott och leda till felsöknings- och reparationskostnader om ritningar saknas eller är bristfälliga och om det är brist på reservdelar. Det är också viktigt att komma ihåg att gammal utrustning i elskåpet kan vara en stor brandrisk. Genom att byta styr- och elutrustning är det lättare att få tag på nya reservdelar i framtiden och brandrisken minimeras.


Lujabetoni Tavastehus fabrik

Lujabetoni Oy:s fabrik i Tavastehus producerar färdig- och elementbetong (pelare, balkar, förspända betongplattor, håldäcks- och formplattor, balkong- och plattformsplattor, väggar, Luja-rökkanalelement) i enlighet med Lujabetonis kunders behov.


Ytterligare information om WillControl-styrsystemet:

WillControl styrsystem för betongfabrik

Uppdatering av det nuvarande styrsystemet

avatar

Mika Silvennoinen

Service and Sales Director, Finland

+358 10 830 2936