Mikko Tolvanen 05.07.2018 10 min read

Installation av en ny betonfabrik

Installation av en modern betongfabrik kräver inga specialverktyg. Det viktigaste verktyget på byggarbetsplatsen är en mobilkran som lyfter modulerna och utrustningen från bilen ovanpå fundamentet. Dessutom behövs en kran för personlyft så att kranens krokar kan fästas och lossas på ett säkert sätt också på flera meters höjd. Vidare behövs det grundläggande verktyg som hylsnyckelserie, borrmaskin, skruvmejslar och svetsmaskin. På personalsidan behövs en rörmokare, en elektriker och 2-3 arbetare för grundläggande installationer.

Den mobila betongfabriken kräver antingen ett betong- eller stålfundament, färdiga vatten- och elanslutningar och en ramp för fyllning av ballastsilo.


Hur snabbt går installationsarbetet?  


Lyftarbete med mobilkran inom två dagar 

Dag 1

Det första steget är att markera rätta positioner för betongfabrikens moduler. Nästa steg är att lyfta den första modulen från lastbilen och lägga den på fundamentet. Den första modulen, som ska lyftas, är vanligtvis ballastsilons nedre del. Den andra modulen är huvudmodulen som innehåller bl.a. blandaren. Innan följande lyft genomförs,  krävs en del förberedande arbete. I detta skede kan också värmecontainern lyftas direkt på sin egen plats ovanpå betongfundamentet.

Alla lastbilarna lossas på ankomstdagen för att undvika extra trafik på byggarbetsplatsen och väntetider för lastbilar.

 

Nostotyöt autonosturilla kahdessa päivässä

Dag 2

 I början av den andra dagen är huvudmodulen redan installerad och står i sitt driftläge. Därefter installeras gångvägarna för att personalen kan röra sig säkert mellan separata våningar utan personlyft. När mobilkranen fortfarande står på samma plats, läggs ballastsilons övre del ovanpå den nedre delen. Vid planering av installationsschemat måste storleken och formen på tomten beaktas. Noggrann planering minskar flyttningarna av mobilkranen från ett ställe till ett annat, och vid behov kan ankomst- och lyftordningen för olika moduler ändras.

Nästa steg är att installera bindemedelssilorna och -skruvarna. Därefter lyfts huvudmodulens tak på sin plats och sedan är allt lyftarbete slutfört. Mobilkranen behövs inte längre och den kan flyttas till nästa byggarbetsplats.

När huvudmodulen är färdiginstallerad, slås  huvudströmmen på och vid behov uppvärmningen. Också vattenanslutningen kan anslutas till betongfabriken.

Nostotyöt autonosturilla kahdessa päivässä


Provkörning och utbildningar -ett par dagar

Dagar 3 och 4

När lyftarbetet har slutförts, kan transportstöden tas bort runt apparaterna. I detta skede hänger vågarna på vägningsgivarna och transportörernas band kan justeras. Nu är installationen av utrustningen färdig så att t.ex. klaffventilernas, tryckluftssystemets och transportörernas funktion och motorernas rotationsriktningar kan testas. Dessa provkörningar styrs från styrsystemens datorer som ska installeras antingen i betongfabrikens eget kontrollrum eller i det externa kontrollrummet.

Även om provkörningarna redan har gjorts före leveransen av fabriken, måste de utföras igen för att smidigt få igång betongproduktionen.

Testiajot ja koulutukset toiset kaksi päivää


Slutarbete och den första betongsatsen -två dagar till

Dagar 5 och 6

De första testsatserna skall produceras under de närmaste dagarna så det nu är dags att fixa vågarnas och transportörernas anslutningsgummin och dammskydd. Samtidigt är det nödvändigt att kontrollera funktionen av ballastsilons hydrauliska system och utrustningen i bindemedelssilorna så att fyllning av silorna kan börja. Också värmecontainern ansluts till betongfabriken och dess funktion testas.

Så snart silorna är fyllda, kan kalibrering av vågarna startas. Kalibreringen kräver kalibreringsvikter som kan användas för att testa vågarnas funktion från 0-nivån till maximalnivån. Efter kalibreringen av vågarna töms den första "betongsatsen”, det vill säga allt material som har använts under kalibreringsprocessen, i blandaren och vidare ut ur blandaren.

Nu när betongfabriken har testats fullständigt, kan betongproduktionen börja.

Under de här installationsdagarna har operatörer och servicemän fått bra träning. De har blivit bekanta med betongfabrikens utrustning och konstruktioner samt med nödvändiga underhålls- och justeringsarbeten.

Utbildningen av operatörer omfattar också användning av styrsystem. Utbildaren guidar och svarar på frågorna så att operatörerna "lär sig genom att göra".


Betongproduktion med den nya fabriken - de sista två dagarna

Dagar 7 och 8

Under de närmaste dagarna fortsätter slutarbeten vid sidan av betongproduktionen. Teknikerna på Tecwill ser till att all utrustning fungerar enligt plan.

I den sista utbildningsfasen ingår både mekanik och elektrifiering/automation. Detta säkerställer att kunden kan starta betongproduktionen i lugn och ro. Vid behov finns tekniskt stöd alltid tillgängligt, t.ex. via fjärranslutning som säkrar att utrustningarna och processen kan övervakas direkt från kontoret. Detta kommer att göra det lättare för kunden att finna lösningar på problem, utan att behöva förlita sig på kommunikation enbart via telefon eller e-post.

Betonintuotantoa uudella asemalla


Varför välja Tecwill som leverantör?

Snabb och enkel installation möjliggör att arbetare och utrustning inte behöver stanna länge på byggarbetsplatsen. Detta är möjligt eftersom modulerna och apparaterna är förinstallerade, färdigelektrifierade och testade redan före leveransen från Tecwills fabrik. Den största fördelen är att modulerna är färdigisolerade, vilket innebär att man undviker ytterligare byggnadsarbeten på platsen. Det enda isoleringsarbetet är tätning av nödvändiga genomföringar.

Betongproduktion i COBRA betongfabriken kan startas bara några dagar efter leveransen och början av installationsarbetet, även om fabriken lämpar sig för vinterproduktion.

 

COBRA betongfabriker »

Lämna en kontaktförfrågan »