Timo Ryhänen 08.08.2017 4 min read

Betongfabrikens alla utrymmen och funktioner i ett och samma kompakta paket

Kaikki betoniaseman tilat

Kompakta produktionslokaler

Kontinuerlig betongproduktion kräver tillräckligt stora lager av råmaterial. Trots att stora volymer råmaterial lagras måste arbetsmiljön vara säker och arbetsförhållandena bekväma. Detta innebär ofta utmaningar, särskilt när det gäller mobila betongfabriker. Å ena sidan finns det ett behov av utrymme och tillräcklig lagringskapacitet, men allt tomt utrymme ökar transportkostnaderna när en fabrik flyttas. Å andra sidan, om fabriken inte erbjuder tillräcklig lagringskapacitet,  är tomten senare fylld av separata lagringsbehållare .

I norra regioner orsakar också kalla vintrar utmaningar. För att undvika avbrott i produktionen på grund av frost är det ytterst viktigt att utrymmena är ordentligt värmeisolerade. Vid konstruktion av en fabrik måste därför beaktas hur kalla fläckar kan minimeras för att minska restvärmen och därmed minska energikostnaderna.


Containerkonstruktion

En betongfabrik som grundar sig på sjöcontainerdimensionering har värmeisolerade och elektrifierade containerkonstruktioner. Dessa modulära konstruktioner utnyttjas som ramkonstruktioner och samtidigt fungerar de t.ex. som lagringsutrymmen. Stödkonstruktionerna består av bottencontainrar och de kan innehålla isolerade lagringsutrymmen för tillsatsmedel, en kontrollrumscontainer för operatörer och laboratorieutrymmen för att garantera betongkvaliteteten. Blandarcontainern och vågcontainern ligger på andra våningen. Ballastenheten med behållare och doserings- och vägningsanläggningar är ansluten till blandningsenheten med en bandtransportör.


Kaikki betoniaseman tilat

Slutsatser

Välorganiserad lagring av råmaterial och effektiv användning av fabriksutrymmen säkerställer att fabriksområdet ger en ren och säker arbetsmiljö. Vid behov kan betongfabriken snabbt flyttas till ett nytt ställe. Lagringsutrymmena för råmaterial och personalens arbetsutrymmen kan transporteras tillsammans med containerkonstruktionerna på en och samma gång. Detta minskar transport- och installationskostnaderna och gör det möjligt att snabbt få igång betongproduktionen igen på det nya stället.


Letar du efter en tillförlitlig och sakkunnig leverantör av betongfabriker? 

 Begäran om ytterligare information »

avatar

Timo Ryhänen

General Manager

+358 10 830 2920