Fouad Himmich 16.03.2018 8 min read

Flyttning av betongfabriker

Färdigbetongtillverkare har många skäl att flytta sina betongfabriker, t.ex.:
 • Företaget vill leta efter nya marknader på grund av ekonomiska förändringar
 • Ökad efterfrågan på betongprodukter på grund av företagstillväxt
 • Företaget vill komma närmare sina kunder eller sitt leveransnätverk
 • Slutförande av större projekt

Betongfabrikens konstruktion påverkar hur lätt flyttningen kommer att ske


1. Den första typen: Stationär fabrik – svår och dyr att flytta

Stationära fabriker är generellt inte konstruerade så att de kan flyttas. De är ofta speciellt konstruerade för att passa på byggnadsplatser och uppfylla de krav som ställts av kunden vid uppförandet av fabriken. I allmänhet består dessa fabriker av enskilda element som sätts ihop på plats.

Nackdelar som stationära fabriker har

 • Dyr konstruktion
 • Det krävs mycket planerings- och installationsarbete på byggarbetsplatsen, speciellt om fabriken är köld/värmeisolerad.
 • Det krävs mycket testarbete för att säkerställa alla komponenternas och systemens funktion

First type, Stationary (permanent) plant

Om det är nödvändigt att flytta och uppföra en stationär betongfabrik, krävs noggrann planering av varje demonterings- och ominstallationsfas och mycket noggrann dokumentation!

Om det är en befintlig stationär fabrik som kommer att flyttas, krävs ytterligare undersökningar, åtgärder och ännu mer detaljerad dokumentation:

 • Layouts / ritningar av alla utrymmen och all utrustning
 • Tillståndsundersökning av befintlig utrustning där det granskas om det lönar det sig att flytta, renovera eller förstöra utrustningen. Ofta är det dyrare att reparera slitna och defekta utrustningar än att byta dem.
 • Bruks- och underhållsanvisningar, serviceböcker, reservdelskataloger, PLC-programdata
 • Instruktioner för urkoppling av elanslutningar, demontering, lastning, skydd, transport, lossning, återinkoppling och driftsättning
 • Beslut om det behövs särskilda fundament, gropar eller utgrävningar på den nya byggplatsen
 • Tömning av silos, behållare, skruvar och vågar

2. Den andra typen: Hjulförsedd mobil betongfabrik - i visa fall ganska svår och dyr att flytta

Mobila fabriker består i allmänhet av doserings- och transportanläggning, vågar och en blandare. Mindre fabriker är också utrustade med små ballastsilos, medan större fabriker i allmänhet består av två enheter: en blandningsenhet och ett ballastsilosystem. Små fabriker och blandningsenheter är utrustade med axlar, så att de kan bogseras eller transporteras av lastbilar eller dragfordon. Den höga mobiliteten hos sådana fabriker innebär stora fördelar, även om det krävs ytterligare transportutrustning för transport av ballastenheter, kontrollrum, tillsatsmedelslager och bindemedelssilos.

Hjulförsedda fabriker med låg produktionskapacitet och som inte har mycket tilläggsutrusning kan snabbt flyttas från en plats till en annan. De har dock många nackdelar:

 • Begränsad lagringskapacitet för ballast
 • Låg produktionskapacitet
 • Höga driftskostnader på grund av hög påfyllningsfrekvens (behållare, silos)
 • Mycket litet utrymme och inga lämpliga stegar eller gångbryggor för att utföra service- och underhållsarbeten
 • Värmeisolering måste demonteras och monteras igen separat
 • Det behövs en hög och dyr fyllningsramp, eftersom ballastsilorna har höga kanter

The second type, mobile plant on wheelsFlyttning och uppförande av hjulförsedda fabriker kan vara mycket dyrt

Om fabriken körs i kallt eller varmt väder, krävs det mycket extra arbete för att demontera och montera isoleringen igen. Mycket ofta uppstår problem när axeln tas i bruk efter en längre tid då den möjligen blivit skadad på grund av vatten och smuts.


3. Den tredje typen: containerkonstruerad fabrik – en mycket ekonomisk lösning som är lätt att flytta 

Denna typ av betongfabrik blir alltmer populär. Containerkonstruerade fabriker grundar sig på en modulkonstruktion och är fullt utrustade med ballastsilos, en blandare och transport-, doserings- och vägningsanordningar för bindemedel, ballast och tillsatsmedel samt all annan utrustning som krävs för enkel och optimal drift, underhåll och reparation. Största delen av utrustningen förinstalleras och testas på fabriken.

The third type, containerized plant

Flyttning och uppförande av containerkonstruerade fabriker går mycket lätt även om de är värme/köldisolerade. Dessa fabriker är den mest ekonomiska lösningen!

 • Fullständig värmeisolering som har förinstallerats på fabriken, behövs inte demonteras vid flyttning av fabriken
 • Mobilt stålfundament och mobila fyllningsramper
 • Enkel lasting, transport och lossning tack vare sjöcontainerdimensioneringen
 • Anslutningar mellan alla enheter kan utföras enkelt och snabbt med plugin-kontakter

Slutsats:

Om vi tar hänsyn till alla följande faktorer som är ekonomisk lönsamhet, utrymmesbehov, funktionalitet, styrbarhet, användarvänlighet, det ekologiska fotavtrycket samt tid och ansträngning som krävs för flyttning av en fabrik, kan vi konstatera att en containerkonstruerad fabrik är den absolut bästa lösningen!

 I vår broschyr kan du läsa mer om våra tjänster:

 Ladda ner broschyren »