Janne Tuomikko 29.04.2020 8 min read

Höghållfast betong – tillverkning och fördelar

Höghållfast betong möjliggör tunnare konstruktioner, sparar cement och minskar koldioxidutsläppen.

Vad är höghållfast betong och hur används den?

Skillnaden mellan standarbetong och höghållfast betong ligger i deras tryckhållfasthet. Tryckhållfasthet hos höghållfast betong är vanligtvis 50-120 Mpa medan standardbetongens tryckhållfasthet är mindre än 50 Mpa. Tryckhållfastheten hos ultra höghållfast betong kan vara mer än 150Mpa. Dessa värden varierar dock lite från land till land.

Höghållfast betong lämpar sig t.ex. till ramkonstruktioner i ett stort antal olika byggnader. Broar, pelare, balkar och andra strukturer tillverkade av standardbetong är ofta mycket massiva och opraktiska. Genom att använda höghållfast betong är det möjligt att göra lägre och tunnare konstruktioner, vilket ger mer användbart utrymme inne i byggnader. Dessutom är byggnadernas yttre utseende mera tilltalande ur arkitektonisk synvinkel. Tack vare sin hållfasthet har höghållfast betong också en högre livslängd.

En stor fördel med höghållfast betong är de möjliga besparingarna. Besparingar uppstår t.ex. när cementmängden minskas. Om du sparar 25% av den betong som krävs kan du spara cirka 20% av råmaterial. Att spara cement är en nyckelfaktor eftersom cementproduktionen orsakar enorma koldioxidutsläpp. Om 20% cement kan sparas, kan koldioxidutsläppen minskas avsevärt.

Betoniasema

Råmaterial och proportionering 

Tillverkning av höghållfast betong kräver råmaterial av hög och jämn kvalitet. Krossat och skarpkantat grus, grov sand och olika bindemedel är viktiga ingredienser. Det är också viktigt att kontrollera temperaturen, särskilt vid produktion av stora gjutningar. Vid massiva gjutningar måste betongens temperatur förbli konstant. Detta är möjligt om råmaterialets temperaturer och styrkeutveckling är under kontroll.

Höghållfast betong kräver en hel del bindemedel, i vissa fall upp till 650 kg/m3. De vanligaste bindemedlen är cement, silica, flygaska och/eller masugnsslagg. En del av cementen ersätts vanligtvis med flygaska eller masugnsslagg för att förbättra bearbetbarheten, minska mängden vatten samt undvika hög betongtemperatur. Silica används för att uppnå en ännu högre hållfasthet.

Betonin sekoitus

Vatten-cementförhållandet för höghållfast betong är i allmänhet mycket lågt, vanligtvis bara mellan 0,2 - 0,3. Den låga vattenhalten i blandningen gör betongen mindre arbetsbar och därför behövs speciella tillsatsmedel. Superplastisatorer gör betongen mer flytande, vilket möjliggör en enkel blandning, god bearbetbarhet och förbättrad pumpbarhet.

Särskilt vid höga temperaturer härdar betongen snabbt. Detta kan leda till sprickor. Genom att använda retardanter är det möjligt att sakta härdningsprocessen och därmed uppnå en bättre betongkvalitet.

Höghållfast betong - vad krävs av betongfabriken?

Det finns två olika metoder för att tillverka betong: våtblandning och torrblandning.

En torrblandningsanläggning endast doserar komponenterna medan själva blandningsprocessen äger rum efteråt i bilen med frifallsblandare. Därför lämpar sig torrblandning inte för tillverkning av höghållfast betong.

Den enda möjligheten att tillverka höghållfast betong är alltså våtblandning. När betong blandas redan i betongfabriken med betongblandare, blandas materialet och tillsatsmedlen ordentligt. Detta garanterar en bättre kvalitet på betongen.

Dessutom är det mycket viktigt att veta den exakta mängden fukt i ballasten vid tillverkning av höghållfast betong. Det är därför att ballastfukten i hög grad påverkar vattenmängden i blandningen. Fuktmätning måste ske automatiskt och fuktinformation bör beaktas i styrsystemet vid beräkning av vattenmängd. Även ett litet fel vid beräkningen kan förstöra hela betongsatsen.

 Betonin kosteuden mittaus

Mycket noggranna doseringsanordningar och vägningssystem spelar alla en viktig roll i tillverkningsprocessen. Det är också mycket viktigt att ha standardavvikelsen vid dosering så liten som möjligt. Om till exempel doseringsmängder av ballast varierar mycket mellan olika satser, kommer detta att orsaka förändringar inte bara i den ballastmängd som doseras, utan också i den totala vattenmängden i betongsatsen.

Korkealujuusbetoni

Det är också viktigt att ta hänsyn till råmaterialens (särskilt ballastens) temperatur. Ballastens temperatur kan variera mycket särskilt på vintern ifall fabriken saknar ett ordentligt uppvärmningssystem och ett styrsystem som tar hand om materialuppvärmning och justering av betongtemperatur. Å andra sidan kan betongtemperaturen ibland bli för hög under varma förhållanden, och då kan höghållfast betong inte längre användas för önskat ändamål. Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt att kyla ner ballast och cement eller tillsätta isvatten eller till och med is för att kunna hålla betongtemperaturen tillräckligt låg. Vid höga temperaturer härdar betongen också snabbare. 

För att tillverka höghållfast betong måste betongfabriken utrustas med en tvångsblandare av hög kvalitet, antingen en dubbelaxelblandare eller en planblandare. Dessa garanterar bästa möjliga blandning av råmaterial. Planblandaren är vanligtvis det bästa valet, eftersom betongens luftmängd inte ökar i denna blandare på samma sätt som i dubbelaxelblandaren.

Betongfabrikens styrsystem spelar också en viktig roll. Vid tillverkning av höghållfast betong krävs en automatisk temperatur- och fuktreglering samt exakt dosering av alla material. Standardavvikelsen mellan satserna ska vara så liten som möjligt. 

ohjausjärjestelmä
 

Sammandrag

Att tillverka höghållfast betong betyder att använda lämpliga material och lämpliga utrustningar.

Att tillverka höghållfast betong är inte nödvändigtvis svårare än att tillverka vanlig betong om betongfabriken är av hög kvalitet. Exakt dosering och hög repetitionsnoggrannhet, fuktmätning i ballasten, en effektiv blandare, ett modernt styrsystem och en automatisk temperaturreglering för råmaterial är grundläggande faktorer.

Under vissa omständigheter kan ett ordentligt värme- eller kylsystem vara nödvändigt för att kunna tillverka temperaturkontrollerad betong.

Tecwill betongfabriker och höghållfast betong

Alla Tecwill-betongfabriksmodeller lämpar sig för att tillverka höghållfast betong. Med vår extremt exakta fuktmätning och noggranna dosering av råmaterial med hög repetitionsnoggrannhet kan vi garantera tillförlitlig tillverkning av högkvalitativ höghållfast betong. Våra uppvärmningssystem för ballast och vatten utrustade med automatisk blandning av temperaturkontrollerad betong fungerar framgångsrikt över hela världen under de mest utmanande förhållandena.

Om du vill få ytterligare information, svarar vi gärna på alla dina frågor.

Lämna en kontaktförfrågan »

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911