Janne Tuomikko 27.11.2017 8 min read

Hur lång tid tar det att montera en betongfabrik?

En betongfabrik är en stor investering som ska planeras i förväg så noggrant som möjligt. När investeringsbeslutet har fattats, finns det säkert en mängd olika frågor som behöver besvaras:

  • Hur kan jag hitta en sådan betongfabrik som inte tar mycket utrymme på tomten?
  • Hur kan fabriken flyttas från en plats till en annan?
  • Vilka förberedelser ska jag göra i förväg?
  • Hur lång tid tar det att montera en betongfabrik?
  • Hur lång tid tar det innan produktionen startar?

Kuinka kauan betoniaseman asentaminen kestää

I denna bloggtext hittar du svar på de vanligaste frågorna som gäller investeringen.


Vad behöver du göra före monteringen av en betongfabrik?

Det finns några åtgärder som du ska ta hänsyn till innan monteringsarbeten kan sättas igång. Några exempel:

1. Vatten- och elanslutningar

Se till att vatten- och elanslutningarna har gjorts färdigt och att de är i gott skick innan du börjar monteringsarbeten. Det lönar sig att kontrollera i förväg vilken säkringsstorlek som passar elanvändningen och att vattenförsörjning är tillräcklig. El kan produceras med en generator vid behov och du kan skaffa en buffer-behållare för vatten för att hålla vattenförbrukningen jämn. 

2. Fundament

Betongfabrikens fundament måste planeras enligt kraven för varje fabrikstyp och monteringsplats. Många moderna betongfabriker möjliggör en lägre fyllningsramp för ballaster. Detta sparar både utrymme på tomten och bränslekostnader. Fundamentet kan vara t.ex. en existerande väg eller en bärande jord. Underjordiska konstruktioner eller ovanjordiska höga socklar leder automatiskt till högre kostnader.

Kuinka kauan betoniaseman asentaminen kestää - Perustukset

3. Material

Se till att du har alla nödvändiga material som du behöver för tillverkning av betong. Det är särskilt viktigt om du vill starta produktionen omedelbart efter monteringsarbetena.

4. Utrymme

Kontrollera i förväg att det finns tillräckligt med utrymme för själva fabriken och anordningar som används vid monteringen, t.ex. för lyftkranen. I så fall går monteringen smidigt och det tar inte någon extra tid att organisera utrymmen vid monteringen. Utrymmesbehovet för en mobil betongfabrik är i genomsnitt 20 x 50 meter.


Hur lång är den totala leveranstiden för en mobil betongfabrik?

Total leveranstid omfattar tillverkning, leverans, montering och start av produktion. Om man betraktar bara tillverkningstiden, glömmer man det viktigaste: produktionsstarten. Det finns betydande skillnader mellan leverans- och monteringstiderna från olika tjänsteleverantörer. Leveranstiden beror till stor del på om du beställer en fabrik som monteras på byggplatsen eller en så kallad fabkriksmonterad fabrik. Monteringstiden för några fabriker är lika lång som själva tillverkningstiden, det vill säga flera månader. Väderförhållandena på byggplatsen är ofta varierande och monteringen sker ofta vid regn och frost vilket leder till dyra lyftkrans- och byggnadskostnader.

Tillverkningstiden för en standardfabrik varierar vanligen mellan sex och sexton arbetsveckor. Betongfabrikens moduler är dimensionerade efter transportmåtten så att det är lätt och förmånligt att flytta fabriken från en plats till en annan.

Montering av en modern, en så kallad fabriksmonterad betongfabrik och start av produktionen tar vanligen 3-8 dagar. Monteringstiden är kort därför att fabrikens utrustningar, värmeisoleringar, rörledningar och elkablar monteras och testas färdigt på fabriken. Modulerna och utrustningarna bara förenas med varandra i monteringsskedet och t.ex. elektrifiering görs med hjälp av snabbkopplingar, vilket är väldigt snabbt.

Kuinka pitkä on siirrettävän betoniaseman kokonaistoimitusaika

Om en fabrik monteras på byggplatsen, kommer byggandet att ta minst två tre månader. Då behövs det också mera montörer. Lyftkranar och annan utrustning ska finnas tillgängliga på byggplatsen under hela byggtiden, vilket avsevärt ökar kostnaderna.

Väggarnas stödkonstruktioner och värmeisoleringar måste byggas efter installationen av utrustningen. Dessutom blir fyllningsrampen för ballast hög och dyr.

Kuinka pitkä on siirrettävän betoniaseman kokonaistoimitusaika


Läs mer om Cobra-betongfabrikens egenskaper och fördelar, titta på monteringsvideon och ladda ner broschyren

COBRA betongfabriker »

 Läs också om hur du tillverkar högkvalitativ fiberbetong.

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911