Timo Ryhänen 25.09.2017 7 min read

Hur påverkar blandarens storlek betongfabrikens produktionskapacitet?

Att beräkna blandarens maximala kapacitet

Blandarens maximala kapacitet beräknas genom att multiplicera blandarens satsstorlek med antalet blandningscykler per timme. Blandningscykelns varaktighet beräknas genom att sammanräkna påfyllningstiden [s], blandningstiden [s] och tömningstiden [s]. Blandarens storlek påverkar inte blandningstiden, men den påverkar påfyllningstiden och tömningstiden för blandaren. Påfyllnings- och tömningstiden blir längre när blandarens storlek ökar. En stor blandare rymmer men material, men materialflödet växer inte linjärt med materialmängden, så påfyllningen av blandaren tar längre tid. 

När blandaren töms, begränsar betongtransportutrustningens kapacitet tömningshastigheten. Tömning av en större blandare tar längre tid. På grund av dessa skäl kommer blandarens storlek inte att öka i direkt proportion till blandarens maximala kapacitet. En mindre blandare möjliggör ett större antal blandningscykler per timme än en större blandare.   


Betongbehov och storlek på transportutrustning

När man funderar på vilken blandarstorlek man ska välja, är det värt att överväga hur mycket betong som kommer att transporteras och vilken typ av transportutrustning som krävs. Detta gäller både färdigbetongfabriker, elementfabriker och produktfabriker. Betongbehovet bestämmer blandarens maximala kapacitet. Investeringen i en stor blandare kommer inte att vara lönsam om efterfrågan på betong är låg och blandaren inte producerar mycket. Betongtransportutrustning spelar också en viktig roll när blandarens storlek väljs.

Blandarens storlek skall vara dimensionerad så att påfyllningsgraden är så hög som möjligt i förhållande till transportutrustningens storlek. Det är inte värt att investera i en 4m3 blandare om transportutrustningen består av 9m3 bilar. I detta fall skulle en 3m3 blandare vara ett mer kostnadseffektivt val. Dessutom lönar det sig att överväga antalet transportutrustningar när den maximala kapaciteten fastställs. Ta också hänsyn till de genomsnittliga kör- och gjutningstiderna. Om det inte finns tillräckligt med utrustning, är det inte värt att investera i en större blandare.

Betoniaseman tilat


Andra faktorer som påverkar blandarens storlek och produktionskapacitet

För att uppnå den maximala kapaciteten ska blandaren alltid ha något material att blanda. Detta innebär att annan utrustning på betongfabriken och råmaterialflöden måste vara dimensionerade så att de anpassar sig efter blandarens storlek. Doseringsanordningens cykel måste vara dimensionerad så att när den föregående satsen har blivit tömd, är nästa sats redan vägd. I detta fall kan blandaren fyllas omedelbart efter tömningen utan att behöva vänta. För att uppfylla produktionsbehovet ska det alltid finnas tillräckligt stora lager av råmaterial på betongfabriken.

En större blandare gör ingen nytta om vatten inte matas tillräckligt snabbt eller om produktionen avbryts på grund av att silorna töms. När betong tillverkas under vinterförhållanden måste värmesystemet vara tillräckligt effektivt i förhållande till önskad produktionskapacitet. Det är viktigt att komma ihåg dessa andra faktorer, speciellt när det gäller renovering av en betongfabrik. Blandarens storlek är bara en av de faktorer som påverkar kapaciteten.


Blandarens storlek och små satser

Varje blandare har den minsta satsstorlek som kan blandas ordentligt. Ju större blandaren är, desto större är också den minsta satsstorleken. Doseringsanordningens produktionsförmåga är anpassad efter den största satsstorleken. Ju högre produktionsförmågan är, desto mer krävande är det att väga små mängder med den precision som krävs enligt normerna.


Slutsats

Blandarens storlek skall alltid vara dimensionerad efter behov och det är viktigt att ta hänsyn till helheten. Om blandaren är stor, är också fabrikens strukturer och andra utrustningar större och samtidigt ökar också behovet av el, vatten, värmeenergi och material. Dessa faktorer leder också till större investerings- och underhållskostnader. En korrekt dimensionerad blandarstorlek gör det möjligt att producera kostnadseffektiv betong med hänsyn till investeringens storlek.

Tecwill Oy erbjuder ett brett utbud av betongfabrikervare sig kapacitetsbehovet är litet eller stort. Om du funderar på att investera i en betongfabrik, kontakta oss så vi hjälper dig att hitta en lämplig lösning som passar just dina behov.

I min nästa bloggtext ska jag ge dig några tips på hur du kan utnyttja din nuvarande blandares kapacitet bättre.

avatar

Timo Ryhänen

General Manager

+358 10 830 2920